• Çalışma Saatleri
    Pzt – Cts: 9:30 - 18:00

  • Kocatepe Mh. Bayındır 2 Sk, 45/9 Kızılay
    06420 Çankaya Ankara

Türkiye'de Uluslararası Gönüllü Hizmeti
International Voluntary Services / Workcamps 

"Gönüllülük Yoluyla Küresel Eğitim" (Global Education Through Volunteering)

GSM-Gençlik Servisleri Merkezi, ALLIANCE of European Voluntary Service Organizations ve CCIVS-Coordinating Committee for International Voluntary Service üyesi olarak Uluslararası Gönüllü Hizmeti Hareketinin aktif bir parçasıdır.

Günümüz dünyasında insanlar savaş ve çatışma; sosyal, kültürel ve ekonomik adalet için mücadele; küresel ekosistemin korunması gibi temel zorluklarla yüzleşmektedir. “Uluslararası Gönüllü Hizmeti” hareketi bu zorlukları aşmaya adanmıştır ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin esaslarına ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne dayanmaktadır.

Farklı yeteneklere ve yüksek ideallere sahip insanlar tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Gönüllü Hizmeti, dünyamızın acil olarak ihtiyaç duyduğu bağlılığın, dayanışmanın ve birlikte çalışmanın uygulamalı bir göstergesidir. Uluslararası Gönüllü Hizmeti hareketinin üyeleri bu idealleri hem yerel ve hem de evrensel boyutta yaygınlaştırmak için gayret göstermektedir.

GSM; Avrupa Konseyi, Kuzey-Güney Merkezi, Küresel Eğitim Ağı, Türkiye Ulusal Koordinatörüdür. Kuzey-Güney Merkezi (The North-South Centre-NSC)’nin hedefi, Avrupa Konseyi üyesi ülkeler ve diğer ülkelerde küresel eğitim için stratejiler ve politikalar oluşturulmasını sağlamak, farkındalık yaratmak, kapasite geliştirmek ve işbirliği alanını genişletmektir. Kuzey-Güney Merkezi'nin resmi adı, Avrupa Küresel Bağlılık ve Dayanışma Merkezi'dir.

Avrupa Konseyi Kuzey-Güney Merkezi'nin görevi, küresel karşılıklı bağlılık meseleleri hakkında kamuoyu bilincini artırmak için tasarlanan Avrupa işbirliği için bir çerçeve sağlamak ve Avrupa Konseyi'nin amaç ve ilkelerine, insan haklarına, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve sosyal uyuma saygıya uygun dayanışma politikalarını teşvik etmektir.

Küresel Eğitim (KE), yerel ve küresel gerçeklikler arasında artan bağlantılarla ilgilenen bütünsel bir yaklaşımdır. Katılımcı küresel vatandaşlığı geliştirmeyi amaçlayan KE, bireylerin dünya meselelerini anlamalarını, küresel sorunlara karşı değerler ve tutumlar temelinde bilgi ve beceri kazanmalarını hedefler. Bireylerin dünyanın karmaşıklığını anlamalarına, çelişkilerin ve belirsizliklerin farkında olmalarına ve karmaşık problemler için tek boyutlu bir çözüm olmadığını anlamalarına ve eleştirel düşünmelerine yardımcı olur. Bu yetkinliklerin gelişimi ve bireylerin aktif küresel vatandaşlar olabilmeleri için dönüşümsel bir öğrenme süreci yaratır. Dönüşümsel öğrenme, insanların herkes açısından daha adil ve sürdürülebilir bir dünya için ortak bir vizyon oluşturmasını sağlar.

Ülkeler arasındaki karşılıklı bağların bir sonucu olarak, içinde yaşadığımız dünya küreselleşmiş bir sisteme dönüşmüştür. Dünya çapında ekonomik, jeopolitik ve sosyal ilişkiler, modern iletişim ve teknolojiler, medya ve ulaşım, hızlı bir bilgi akışı sağlamaktadır. İnsanlar ve mallar, birbirine bağlanmış bir dünyaya ve günümüzde küresel yerelleşme (glocalization) diye adlandırılan bir sürece yol açan küreselleşmenin hem nedenleri hem de özellikleridir. Küreselleşme karmaşık ve değişkendir ve sonuçları hem olumlu hem de olumsuz olarak değerlendirilebilir.

Küreselleşmenin olumlu sonuçları arasında insanların ufkunun genişletilmesi; bilgi, bilim ve teknolojinin ürünlerine erişim, çok kültürlülük ve kültürler arası görüşler, fırsatlarda artış, kişisel ve sosyal gelişim ve ortak sorunların çözümlerine yönelik fikirlerin paylaşılması ve ortak hareket olanakları yer almaktadır.
Olumsuz sonuçlar temel olarak sosyal, ekonomik ve çevresel düzeydedir. Toplumlarda artan yoksulluğun yanında, düşük yaşam standartları, hastalık, zorunlu göç ve insan hakları ihlalleri, zayıf sosyal grupların sömürüsü, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı, çatışmalar, güvensizlik ve büyüyen bireycilik mevcuttur. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ile ayrıcalıklı ve dışlanmış insanlar arasında giderek büyüyen bir uçurum bulunmaktadır. Diğer tarafta sera etkisi, iklim değişikliği, kirlilik ve doğal kaynakların tükenmesi gibi birçok çevresel etki de yaşanmaktadır.

Dünya çapındaki küresel değişim bilincinin daha sürdürülebilir, daha adil bir kalkınma ve uluslararası işbirliğine olan ihtiyacı, büyüyen bir sivil toplum taahhüdü ve uluslararası kuruluşlar tarafından teşvik edilen sözleşmeler, bildirgeler ve kampanyalar yoluyla giderek daha fazla ele alınmaktadır. Bu nedenle dünyanın güncel konularının daha iyi anlaşılmasını sağlamak, yerel ve küresel düzeydeki etkisine doğru ilerlemek amacıyla hem örgün hem de yaygın eğitimde, öğrenme ve öğretme yöntemlerinin uluslararası bir boyutu olarak küresel eğitim ihtiyacı sadece bir ihtiyaç değil, günümüz dünyasına etik bir meydan okumadır.

GSM, Küresel Eğitimin ve Uluslararası Gönüllü Hizmetinin bir parçası olarak Türkiye’de düzenlediği tüm kısa dönem gönüllü hizmeti (workcamps) programlarını “Global Education Through Volunteering” toplayarak, küresel eğitimi ve küresel eğitim anlayışı ve değerlerini değişik ülkelerden ve Türkiye’den gönüllülere kazandırmayı amaçlamaktadır.

Uluslararası Gönüllü Çalışma Programı Nedir?

Uluslararası Gönüllü Çalışma Programı, Küresel Eğitim'in en büyük uygulama alanlarından biridir.

Uluslararası Gönüllü Çalışma Programı, değişik ülkelerden gençlerin ortak bir toplumsal çalışma konusu etrafında bir araya geldiği kısa dönem (2-3 hafta süren) gönüllü çalışma programıdır

Değişik ülke ve kültürlerden gelen genç gönüllüler, kamu yararına işlerde günde ortalama 5-6 saat gönüllü olarak çalışırlar. Gençlere bu çalışmaları karşılığında herhangi bir ücret ödemesi yapılmaz fakat çalışmalarının karşılığında gönüllüler konaklama, yemek ve kamp programında yer alan etkinlikler için hiçbir ücret ödemezler. Programarın büyük çoğunluğu 2 hafta sürer. Süresi 1 ve 3 hafta olan programlar da mevcut olup süreleri o programın ayrıntılarında mutlaka belirtilir. Gençler, bu ortamlarda çalışma zamanı dışında kalan sürelerde düzenlenen etkinliklere, gezilere ve atölye çalışmalarına katılır; yabancı dil pratiği yapar, değişik ülkelerden akranlarıyla kalıcı dostluklar kurma imkânı bulurlar.

Programların tamamı uluslararasıdır. Her programda, aynı ülkeden en fazla 1-2 kişi bulunur ve cinsiyeteşitliği sağlanmaktadır. Katılımcı sayısı ortalama 15 kişidir. Her gruba gönüllü çalışmalar konusunda deneyimi olan ve GSM'nin düzenlediği eğitimleri başarıyla tamamlamış en az bir grup lideri eşlik eder. Bu programda ortak dil İngilizcedir.

Her yıl dünya genelinde 70’den fazla ülkede yaklaşık 3000 gönüllü çalışma programı düzenlenir ve bu programlarda yaklaşık olarak 30.000 genç katılma imkânı bulur. Türkiye'deki Uluslararası Gönüllü Çalışma Programları Temmuz-Ağustos ve Eylül Aylarında gerçekleşmektedir.

GSM, Türkiye'de 1985 yılından beri her yıl uluslararası gönüllü çalışma programları düzenlemektedir. 2019 yazında Türkiye'de çeşitli bölge ve temalarda 16 kısa dönem (2 hafta)  ve 1 orta dönem (1 ay) düzenledik. Bu programlarda yaklaşık 150 uluslararası gönüllü ağırladık. Gönüllülerin tamamı Türkiye'deki toplum yararına işlerde gönüllü olarak çalışmış, Türkiye kültürünü yakından izleme fırsatı edinmiş, uluslararası barışa ve katılım gösterdikleri konuyla ilgili faydalı çalışmalar yürütüp kendi sosyal gelişimlerini desteklemişlerdir.

2019 Yılında Türkiye'de Düzenlediğimiz Uluslararası Gönüllü Çalışma Programlarını Görmek İçin,
BURAYA TIKLAYINIZ